Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Tư 2 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 5, 13-16
(All day)
Lời Chúa
Ga 11,3-45