Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Ba 2017

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
9
 
 
 
2
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,22-25
3
(All day)
Lời Chúa
Mt 9,14-15
4
(All day)
Lời Chúa
Lc 5,27-32
(All day)
Lời Chúa
Lc 5,27-32
10
5
(All day)
Lời Chúa
Chúa Nhật thứ I Mùa Chay Mt 4, 1-11
6
(All day)
Lời Chúa
Mt 25,31-46
7
(All day)
Lời Chúa
Mt 6,7-15
8
(All day)
Lời Chúa
Lc 11,29-32
9
(All day)
Lời Chúa
Mt 7, 7-12
10
(All day)
Lời Chúa
Mt 5, 20-26
11
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,43-48
11
12
(All day)
Lời Chúa
Mt 17,1-9
13
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,36-38
14
(All day)
Lời Chúa
Mt 23,1-12
15
(All day)
Lời Chúa
Mt 20,17-28
16
(All day)
Lời Chúa
Lc 16,19-31
17
(All day)
Lời Chúa
Mt 21,33-46
18
(All day)
Lời Chúa
Lc 15,1-3.11-32
12
19
(All day)
Lời Chúa
Ga 4,5-42
21
(All day)
Lời Chúa
Mt 18,21-35
22
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,17-19
23
(All day)
Lời Chúa
Lc 11,14-23
24
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,28-34
25
(All day)
Lời Chúa
Lc 18,9-14
13
26
(All day)
Lời Chúa
Ga 9,1-41
27
(All day)
Lời Chúa
Ga 4, 43-54
28
(All day)
Lời Chúa
Ga 5, 1-3a.5-16
29
(All day)
Lời Chúa
Ga 5, 17-30
30
(All day)
Lời Chúa
Ga 5,31-47
31
(All day)
Lời Chúa
Ga 7,1-2.10.25-30