Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Mười Hai 2018

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
48
 
 
 
 
 
 
1
(All day)
Lời Chúa
Lc 21,34-36
49
2
(All day)
Lời Chúa
Lc 21, 25-28.34-36
4
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,21-24
5
(All day)
Lời Chúa
Mt 15,29-37
6
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,21.24-27
7
(All day)
Lời Chúa
Mt 9,27-31
50
9
(All day)
Lời Chúa
Lc 3,1-6
10
(All day)
Lời Chúa
Lc 5,17-26
11
(All day)
Lời Chúa
Mt 18,12-14
12
(All day)
Lời Chúa
Mt 11,28-30
13
(All day)
Lời Chúa
Mt 11,11-15
14
(All day)
Lời Chúa
Mt 11,16-19
15
(All day)
Lời Chúa
Mt 17,10-13
51
16
(All day)
Lời Chúa
Lc 3,10-18
52
23
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,39-45
25
(All day)
Lời Chúa
Lc 2,1-14
53