Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Chín 2017

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
35
 
 
 
 
 
1
(All day)
Lời Chúa
Mt 25,1-13
2
(All day)
Lời Chúa
Mt 25,14-30
36
3
(All day)
Lời Chúa
Mt 16,21-27
4
(All day)
Lời Chúa
Lc 4,16-30
5
(All day)
Lời Chúa
Lc 4,31-37
6
(All day)
Lời Chúa
Lc 4,38-44
7
(All day)
Lời Chúa
Lc 5,1-11
8
(All day)
Lời Chúa
Mt 1,1-16.18-23
9
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,1-5
37
10
(All day)
Lời Chúa
Mt 18,15-20
11
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,6-11
13
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,20-26
38
17
(All day)
Lời Chúa
Mt 18,21-35
18
(All day)
Lời Chúa
Lc 7,1-10
20
(All day)
Lời Chúa
Lc 7,31-35
39
24
(All day)
Lời Chúa
Mt 20,1-16a
25
(All day)
Lời Chúa
Lc 8,16-18
27
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,1-6
28
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,7-9
30
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,43b-45