Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Bảy 2017

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
26
 
 
 
 
 
 
27
2
(All day)
Lời Chúa
Mt 10, 37-42
4
(All day)
Lời Chúa
Mt 8,23-27
5
(All day)
Lời Chúa
Mt 8, 28-34
8
(All day)
Lời Chúa
Mt 9,14-17
28
9
(All day)
Lời Chúa
Mt 11, 25-30
10
(All day)
Lời Chúa
Mt 9,18-26
12
(All day)
Lời Chúa
Mt 10,1-7
13
(All day)
Lời Chúa
Mt 10,7-15
14
(All day)
Lời Chúa
Mt 10,16-23
29
16
(All day)
Lời Chúa
Mt 13, 1-23
17
(All day)
Lời Chúa
Mt 10,34-11,1
18
(All day)
Lời Chúa
Mt 11,20-24
19
(All day)
Lời Chúa
Mt 11,25-27
20
(All day)
Lời Chúa
Mt 11,28-30
21
(All day)
Lời Chúa
Mt 12,1-8
30
23
(All day)
Lời Chúa
Mt 13, 24-43
24
(All day)
Lời Chúa
Mt 12,38-42
27
(All day)
Lời Chúa
Mt 13,10-17
28
(All day)
Lời Chúa
Mt 13, 18-23
31
30
(All day)
Lời Chúa
Mt 13, 44-52