Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Năm 2017

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
18
 
1
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,22-29
2
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,30-35
4
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,44-51
5
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,52-59
6
(All day)
Lời Chúa
Ga 6, 60-69
19
7
(All day)
Lời Chúa
Ga 10, 1-10
8
(All day)
Lời Chúa
Ga 10,11-18
9
(All day)
Lời Chúa
Ga 10,22-30
10
(All day)
Lời Chúa
Ga 12, 44-50
11
(All day)
Lời Chúa
Ga 13,16-20
12
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,1-6
13
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,7-14
20
14
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,1-12
15
(All day)
Lời Chúa
Ga 14, 21-26
16
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,27-31a
17
(All day)
Lời Chúa
Ga 15, 1-8
18
(All day)
Lời Chúa
Ga 15, 9-11
19
(All day)
Lời Chúa
Ga 15,12-17
20
(All day)
Lời Chúa
Ga 15,18-21
21
21
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,15-21
22
(All day)
Lời Chúa
Ga 15,26_16,4a
23
(All day)
Lời Chúa
Ga16,5-11.
24
(All day)
Lời Chúa
Ga 16,12-15
25
(All day)
Lời Chúa
Ga 16,16-20
27
(All day)
Lời Chúa
Ga 16,23b-28
22
28
(All day)
Lời Chúa
Mt 28,16-20
29
(All day)
Lời Chúa
Ga 16,29-33
30
(All day)
Lời Chúa
Ga 17, 1-11a