Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Năm 2018

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
18
 
 
1
(All day)
Lời Chúa
14,27-31a
2
(All day)
Lời Chúa
Ga 15,1-8
3
(All day)
Lời Chúa
Ga 15,9-11
4
(All day)
Lời Chúa
Ga 15,12-27
5
(All day)
Lời Chúa
Ga 15,18-21
19
6
02
Lời Chúa
Ga 15,9-17
7
(All day)
Lời Chúa
Ga 15,26-16,4
8
(All day)
Lời Chúa
Ga 16,5-11
9
(All day)
Lời Chúa
Ga 16,12-15
10
(All day)
Lời Chúa
Ga 16, 16-20
11
(All day)
Lời Chúa
Ga 16,20-23
12
(All day)
Lời Chúa
Ga 16,23-28
20
13
(All day)
Lời Chúa
Mc 16,15-20
14
(All day)
Lời Chúa
Ga 16,29-33
15
(All day)
Lời Chúa
Ga 17,1-11a
16
(All day)
Lời Chúa
Ga 17,11b-19
17
(All day)
Lời Chúa
Ga 17,20-26
18
(All day)
Lời Chúa
Ga 21,15-19
19
(All day)
Lời Chúa
Ga 21,20-25
21
20
(All day)
Lời Chúa
Ga 20, 19-23
21
(All day)
Lời Chúa
Mc 9,14-29
22
(All day)
Lời Chúa
Mc 9,30-37
23
(All day)
Lời Chúa
Mc 9,38-40
24
(All day)
Lời Chúa
Mc 9, 40-49(Hl 41-50)
25
(All day)
Lời Chúa
Mc 10, 1-12
26
(All day)
Lời Chúa
Mc 10, 13-16
22
27
01
Lời Chúa
Mt 28,16-20
28
(All day)
Lời Chúa
Mc 10,17-27
29
(All day)
Lời Chúa
Mc 10,28-31
30
(All day)
Lời Chúa
Mc 10,32-45