Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Tư 2017

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
13
 
 
 
 
 
 
1
(All day)
Lời Chúa
Ga 7, 40-53
14
2
(All day)
Lời Chúa
Mt 5, 13-16
(All day)
Lời Chúa
Ga 11,3-45
3
(All day)
Lời Chúa
Mc 6,53-56
(All day)
Lời Chúa
Ga 8, 1- 11
4
(All day)
Lời Chúa
Ga 8, 21-30
5
(All day)
Lời Chúa
Ga 8, 31-42
6
(All day)
Lời Chúa
Ga 8, 51-59
7
(All day)
Lời Chúa
Ga 10,31-42
8
(All day)
Lời Chúa
Ga 11, 45-56
15
9
(All day)
Lời Chúa
Mt 21,1-11
10
(All day)
Lời Chúa
Ga 12, 1-11
11
(All day)
Lời Chúa
Ga 13, 21-33.36-38
12
(All day)
Lời Chúa
Mt 26, 14-25
13
(All day)
Lời Chúa
Ga 13, 1-15
14
(All day)
Lời Chúa
Ga 18,1-19,42
15
(All day)
Lời Chúa
Mt 28, 1-10
16
16
(All day)
Lời Chúa
Ga 20,1-9
17
(All day)
Lời Chúa
Mt 28, 8-15
18
(All day)
Lời Chúa
Ga 20, 11-18
19
(All day)
Lời Chúa
Lc 24,13-35
20
(All day)
Lời Chúa
Lc24,35-48
21
(All day)
Lời Chúa
Ga 21,1-14
22
(All day)
Lời Chúa
(Mc 16, 9-15)
17
23
(All day)
Lời Chúa
Ga 20,19-31
24
(All day)
Lời Chúa
Ga 3,1-8
26
(All day)
Lời Chúa
Ga 3,16-21
27
(All day)
Lời Chúa
Ga 3, 31-36
28
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,1-15
18
30
(All day)
Lời Chúa
Lc 24,13-35