Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Hai 2018

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
5
 
 
 
 
1
(All day)
Lời Chúa
Mc 6,7-13
3
(All day)
Lời Chúa
Mc 6,30-34
6
4
(All day)
Lời Chúa
Mc 1,29-39
7
(All day)
Lời Chúa
Mc 7,14-23
8
(All day)
Lời Chúa
Mc 7,24-30
9
(All day)
Lời Chúa
Mc 7,31-37
7
12
(All day)
Lời Chúa
Mc 8,11-13
13
(All day)
Lời Chúa
Mc 8,14-21
14
(All day)
Lời Chúa
Mt 6,1-6.16-18
15
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,22-25
16
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,23-27
8
19
(All day)
Lời Chúa
Mt 25,31-46
20
(All day)
Lời Chúa
Mt 6,7-15
24
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,43-48
9
25
(All day)
Lời Chúa
Mc 9,2-10
26
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,36-38
27
(All day)
Lời Chúa
Mt 23,1-12
28
(All day)
Lời Chúa
Mt 20,17-28