Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Tháng Giêng 2018

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1
 
1
(All day)
Lời Chúa
Lc 2,16-21
3
(All day)
Lời Chúa
Ga 1,29-34
4
(All day)
Lời Chúa
Ga 1,35-42
5
(All day)
Lời Chúa
Ga 1,43-51
6
(All day)
Lời Chúa
Mc 1,7-11
2
7
(All day)
Lời Chúa
Mt 2,1-12
8
(All day)
Lời Chúa
Mc 1,7-11
9
(All day)
Lời Chúa
Mc 1,21b-28
10
(All day)
Lời Chúa
Mc 1,29-39
11
(All day)
Lời Chúa
Mc 1,40-45
12
(All day)
Lời Chúa
Mc 2,1-12
3
14
(All day)
Lời Chúa
Ga 1,35-42
15
(All day)
Lời Chúa
Mc 2,18-22
16
(All day)
Lời Chúa
Mc 2,23-28
17
(All day)
Lời Chúa
Mc 3,1-6
19
(All day)
Lời Chúa
Mc 3,13-19
20
(All day)
Lời Chúa
Mc 3,20-21
4
21
(All day)
Lời Chúa
Mc 1, 14-20
23
(All day)
Lời Chúa
Mc 3,31-35
26
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,1-9
27
(All day)
Lời Chúa
Mc 4,35-41
5
28
(All day)
Lời Chúa
Mc 1,21-28
29
(All day)
Lời Chúa
Mc 5,1-20
30
(All day)
Lời Chúa
Mc 5,21-43
31
(All day)
Lời Chúa
Mc 6,1-6