Lịch Phụng Vụ & Lời Chúa

Tháng Mười Hai 2017

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
48
 
 
 
 
 
49
4
(All day)
Lời Chúa
Mt 8,5-11
5
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,21-24
6
(All day)
Lời Chúa
Mt 15,29-37
9
(All day)
Lời Chúa
Mt 9,35.10,5a.6-8
50
10
(All day)
Lời Chúa
Mc 1,1-8
13
(All day)
Lời Chúa
Mt 11,28-30
14
(All day)
Lời Chúa
Mt 11,11-15
16
(All day)
Lời Chúa
Mt 17,9a.10-13
51
17
(All day)
Lời Chúa
Ga 1,6-8.19-28
19
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,5-25
20
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,26-38
21
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,39-45
22
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,46-56
23
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,57-66
52
24
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,26-38
25
(All day)
Lời Chúa
Ga 1,1-18
29
(All day)
Lời Chúa
Lc 2,22-35
30
(All day)
Lời Chúa
Lc 2,36-40
53