Lịch Phụng Vụ & Lời Chúa

Tháng Chín 2018

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
35
 
 
 
 
 
 
1
(All day)
Lời Chúa
Mt 25,14-30
36
3
(All day)
Lời Chúa
Lc 4,16-30
4
(All day)
Lời Chúa
Lc 4,31-37
5
(All day)
Lời Chúa
Lc 4, 38-44
6
(All day)
Lời Chúa
Lc 5,1-11
(All day)
Lời Chúa
Lc 5,1-11
7
(All day)
Lời Chúa
Lc 5,33-39
8
(All day)
Lời Chúa
Mt 1,1-16.18-23
37
9
(All day)
Lời Chúa
Mc 7, 31-37
10
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,6-11
11
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,12-19
12
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,20-26
13
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,27-38
38
16
(All day)
Lời Chúa
Mc 8,27-35
17
(All day)
Lời Chúa
Lc 7,1-10
18
(All day)
Lời Chúa
Lc 7,11-17
19
(All day)
Lời Chúa
Lc 7,31-35
20
(All day)
Lời Chúa
Lc 7,36-50
21
(All day)
Lời Chúa
Mt 9,9-13
22
(All day)
Lời Chúa
Lc 8,4-15
39
23
(All day)
Lời Chúa
Mc 9,29-36
24
(All day)
Lời Chúa
Lc 8,16-18
25
(All day)
Lời Chúa
Lc 8,19-21
26
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,1-6
27
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,7-9
28
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,18-22
40
30
(All day)
Lời Chúa
Mc 9,37-42.44.46-47