Lịch Phụng Vụ & Lời Chúa

Tháng Bảy 2018

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
27
1
(All day)
Lời Chúa
Mc 5,21-43
2
(All day)
Lời Chúa
Mt 8,18-22
4
(All day)
Lời Chúa
Mt 8, 28-34
5
(All day)
Lời Chúa
Mt 9,1-8
6
(All day)
Lời Chúa
Mt 9,9-13
7
(All day)
Lời Chúa
Mt 9,14-17
28
8
(All day)
Lời Chúa
Mc 6, 1-6
9
(All day)
Lời Chúa
Mt 9,18-26
10
(All day)
Lời Chúa
Mt 9,32-38
11
(All day)
Lời Chúa
Mt 10, 1-7
12
(All day)
Lời Chúa
Mt 10, 7-15
13
(All day)
Lời Chúa
Mt 10, 16-23
14
(All day)
Lời Chúa
Mt 10, 24-33
29
15
(All day)
Lời Chúa
Mc 6,7-13
16
(All day)
Lời Chúa
Mt 10,34-11,1
17
(All day)
Lời Chúa
Mt 11,20-24
18
(All day)
Lời Chúa
Mt 11, 25-27.
19
(All day)
Lời Chúa
Mt 11,28-30
20
(All day)
Lời Chúa
Mt 12,1-8
21
(All day)
Lời Chúa
Mt 12,14-21
30
22
(All day)
Lời Chúa
Mc 6, 30-34
23
(All day)
Lời Chúa
Mt 12,38-42
24
(All day)
Lời Chúa
Mt 12,46-50
27
(All day)
Lời Chúa
Mt 13,18-23
28
(All day)
Lời Chúa
Mt 13,24-30
31
29
(All day)
Lời Chúa
Ga. 6, 1-15
30
(All day)
Lời Chúa
Mt 13,31-35.