Lịch mục vụ của Đức TGM Phaolô |

Lịch mục vụ của Đức TGM Phaolô

Week of Tháng Sáu 3 2018

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9