Suy Niệm Lời Chúa

Nhận diện Đức Kitô

Chúa Nhật Thứ 12 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 9, 18-24
Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ (Lc 9,20-21)

Thiên Chúa quan phòng

Thứ Bảy Tuần thứ 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 6,24-34
Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó (Mt 6,34)

Tình yêu cứu độ

Chúa Nhật Thứ 11 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 7,36-8,3
Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều (Lc 7,47)

Lời Kinh Phục Vụ

Con dâng lời cảm tạ
vì Chúa dạy con sống quảng đại,
như Chúa hằng quảng đại với con.
Con dâng lời cảm tạ
vì Chúa đã cho con nhận ra

Ngài Cầm Bánh Bẻ Ra

Chúa Nhật Thứ 10 Thường Niên- Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Lời Chúa: 
Lc 9,11-17
Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ (Lc 9,16)

Là Con và Chúa của Đavít

Thứ Sáu Tuần thứ 9 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 12,35-37
Chính vua Đavít gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? (Mc 12, 37)

Qui luật sống

Thứ Ba Tuần thứ 9 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 12,13-17
Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa (Mc 12, 17)

Lãnh nhận để trao ban

Thứ Hai Tuần thứ 9 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 12,1-12
Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường (Mc 12, 10)

Chất vấn về quyền

Thứ Bảy Tuần thứ 8 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 11,27-33
Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy (Mc 11,33)

Đền thờ tâm hồn

Thứ Sáu Tuần thứ 8 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 11,11-26
Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! (Mc 11,17)