Suy Niệm Lời Chúa |

Suy Niệm Lời Chúa

Ai là mẹ Tôi?

Thứ Ba Tuần thứ 3 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 3,31-35
Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi (Mc 3, 35)

Tội ngoan cố

Thứ Hai Tuần thứ 3 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 3,22-30
Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời (Mc 3,29)

Sứ mạng

Chúa Nhật thứ 3 Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 1, 1-4; 4, 14-21
Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn… (Lc 4,18)

Bị thân nhân hiểu lầm

Thứ Bảy Tuần thứ 2 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 3, 20-21
Thân nhân Chúa Giêsu đi bắt Người vì họ nói rằng Người mất trí (Mc 3,21)

Sai đi rao giảng

Thứ Sáu Tuần thứ 2 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 3,13-19
Chúa Giêsu lập nhóm Mười Hai để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng (Mc 3,14)

Hiểu biết Chúa Giêsu

Thứ Năm Tuần thứ 2 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 3,7-12
Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: Ông là Con Thiên Chúa! (Mc 3, 11)

Phản ứng của Chúa Giêsu

Thứ Tư Tuần thứ 2 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 3,1-6
Ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? (Mc 3, 4)

Lề luật vì con người

Thứ Ba Tuần thứ 2 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 2,23-28
Ngày Sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabát (Mc 2, 27)

Cách thức giữ chay

Thứ Hai Tuần thứ 2 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mc 2,18-22
Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? (Mc 2,19)

Mời Chúa đến nhà

Chúa Nhật thứ 2 Thường Niên
Lời Chúa: 
Ga 2, 1-11
Trong tiệc cưới có Thân Mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự (Ga 2, 1-2)