Suy Niệm Lời Chúa

Sự sống muôn đời

Thứ Tư Tuần thứ 3 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,35-40
Tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết (Ga 6,40)

Bánh đích thật

Thứ Ba Tuần thứ 3 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,30-35
Chính Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với Tôi, không hề phải đói; ai tin vào Tôi, chẳng khát bao giờ! (Ga 6, 35)

Sự lao công đích thực

Thứ Hai Tuần thứ 3 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,22-29
Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh (Ga 6,27)

Phá vỡ khoảng cách

Chúa Nhật Tuần thứ 3 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 21, 1-19
Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy (Ga 21,13)

Tin tưởng vào Chúa

Thứ Bảy Tuần thứ 2 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,16-21
Thầy đây mà, đừng sợ! (Ga 6,20)

Sự cộng tác của con người

Thứ Sáu Tuần thứ 2 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,1-15
Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy (Ga 6,11)

Thực tại Nước Trời

Thứ Năm Tuần thứ 2 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 3,31-36
Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào Người Con thì không được sự sống (Ga 3,36)

Ánh Sáng đã đến thế gian

Thứ Tư Tuần thứ 2 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 3,16-21
Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng (Ga 3, 21)

Tái sinh bởi Thánh Thần

Thứ Ba Tuần thứ 2 Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 3, 7-15
Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên (Ga 3,7)

Phải tái sinh bởi Trời

Thứ Hai tuần Thứ 2 Phục sinh
Lời Chúa: 
Ga 3,1-8
Thật, Tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi Nước và Thần Khí (Ga 3,5)