Suy Niệm Lời Chúa

Bổn phận

Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 17,22-27.
Những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: "Thầy các ông không nộp thuế sao?" (Mt 17,24)

Của ăn đường

Chúa Nhật 19 Thường Niên B
Lời Chúa: 
1 V 19, 4-8; Ep 4, 30 - 5, 2 ; Ga 6, 41-51
Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống (Ga 6,51)

Thất bại do thiếu lòng tin

Thứ Bẩy Tuần 18 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 17,14-21
Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được. (Mt 17,16)

Vác Thập giá mình

Thứ sáu Tuần 18 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 16,24-28.
Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. (Mt 16,24)

Hiểu biết và Dấn thân

Thứ năm Tuần 18 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 16,13-19
Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." (Mt 16,16)

Đức tin bị thử thách

Thứ tư Tuần 18 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 15:21-28
"Nhưng Người không đáp lại một lời." (Mt 15,23)

Sa mạc trong đời thường

Thứ Ba Tuần 18 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 14:22-36
Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. (Mt 14,23)

Đến với Chúa

Thứ hai Tuần 18 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt. 14,13-21.
"Nghe thấy vậy, đám đông từ các thành đi bộ và theo Người”. (Mt14,13).

Bánh đích thực

Chúa nhật 18 Thường Niên B
Lời Chúa: 
Ga 6, 24-35
Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh (Ga 6,27)

Can đảm và Bình an

Thứ bẩy Tuần 17 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 14:1-12
Ông Gio-an có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ (Mt 14,4-5)