Kinh Thánh

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm A (Song ngữ - Có file đính kèm)

Lời Chúa là hạt giống, tâm trí chúng ta là đất để gieo. Thành quả tốt đẹp trong đời sống tinh thần tùy thuộc thiện chí mỗi người đáp lại tiếng Chúa.

Vác Thánh Giá

Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 10,34--11,1
"Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy." (Mt 10,38)

Đón nhận hạt giống Lời Chúa

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 13,1-23
Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều: "Người gieo giống đi ra gieo giống..." (Mt 13,3)

Tuyên xưng

Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 10,24-33
"Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời." (Mt 10,32)

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XV Thường niên năm A

Các bài đọc sáng hôm nay nói với chúng ta về Lời Chúa. Lời Chúa như hạt giống được gieo vào thưở ruộng trần gian và được gieo vãi vào tâm hồn con người. Tuy Lời Chúa gặp bao nhiêu cản trở, gặp bao nhiêu khó khăn, nhưng Lời Chúa vẫn có một sức mạnh lạ lùng và vẫn đem lại những mùa gặt tươi tốt.

Thánh Thần hướng dẫn

Thứ Sáu Tuần XIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 10,16-23
"Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em." (Mt 10,20)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XV Thường Niên - năm A

Các bài đọc hôm nay nói về ý định của Thiên Chúa đã dành cho con người và lời của Người đã được hứa ban và gieo vào trong tâm khảm của con người.

Bài giảng Chúa Nhật XV Mùa Thường Niên - năm A

Dụ ngôn người gieo giống là một trong những dụ ngôn rất hay của Chúa. Đây là dụ ngôn được chính Chúa giải thích.

Lãnh nhận và cho đi

Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 10,7-15
"Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không." (Mt 10,8)

Đến với chiên lạc

Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 10, 1-7
"Các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel." (Mt 10,6)