Kinh Thánh

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm C (Song ngữ - Có file đính kèm)

Chúa Giêsu dùng ba hình ảnh của người chăn chiên, người phụ nữ và người cha trong các dụ ngôn để nói lên lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXIII Thường Niên Năm C

Vác thập giá theo Chúa cũng có nghĩa là từ bỏ ý riêng của mình mà vâng theo ý Chúa.

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm C (Song ngữ - Có file đính kèm)

Chúa Giêsu mời chúng ta chấp nhận những đòi hỏi cam go để trở nên môn đệ của Ngài. Phải từ bỏ chính con người của mình và mọi của cải vật chất.

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXIII mùa Thường Niên năm C

Các bài đọc hôm này nói về ý định cứu độ của Thiên Chúa và cái giá cần trả đến mức từ bỏ mọi sự để được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật XXII Thường niên Năm C

 Hãy quan tâm đến những người chung quanh và quảng đại chia sẻ trong tình bác ái

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXII mùa Thường Niên năm C

Sự kiêu ngạo là đầu mối gây ra mọi tai họa cho con người. Nó phá đổ mối tương quan của con người với Thiên Chúa và với người khác.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật XXI Thường niên Năm C

Phải ra sức chiến đấu để đạt đến mục tiêu là Nước Trời.

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm C (Song ngữ - Có file đính kèm)

Muốn được cứu rỗi chúng ta cần trở nên những môn đệ trung tín sẵn lòng chết đi cho chính mình và cùng bước theo Chúa Giêsu lên Giêrusalem.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa Nhật thứ XX Thường Niên Năm C

Ngài đến để đem bình an và hạnh phúc cho con người. Tuy nhiên, khi chọn lựa đi theo Ngài, các môn đệ Ngài sẽ bị chống đối.

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 25 - Lề Luật

Luật luân lý ấn định những quy tắc hành động dẫn đưa con người tới vinh phúc Thiên Chúa đã hứa, và ngăn cấm những con đường dẫn đến sự dữ.