Các Thánh

Thánh Jean Baptiste De La Salle

Gioan Lasan, Vị sáng lập Dòng Anh Em Trường Ki-tô (Dòng La San). Sinh ngày 30 tháng 4 năm 1651 tại thành Reims, nước Pháp, con ông Louis De La Salle, và bà Nicole Moet De Brouillet.