Bài Giảng

Người chọn 12 Tông Đồ !

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 12/09/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên, Danh Thánh Đức Maria
Lời Chúa: 
Lc 6,12-19
Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (Lc 6,12)

Ngày Sabat: làm điều lành hay dữ ?

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 11/09/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XXIII Thường NIên
Lời Chúa: 
Lc 6,6-11
Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông : ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ?" (Lc 6,9)

Cầm buộc và tháo cởi

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 10/09/2017 (All day)
Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 18,15-20
Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại. (Mt 18,17)

Con Người làm chủ ngày sa-bát !

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 09/09/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 6,1-5
Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói : "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát ?"  (Lc 6,2)

Ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su !

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 08/09/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 1,1-16.18-23
Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. (Mt 1,23)

Họ bỏ hết mọi sự mà theo Người

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 07/09/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 5,1-11
 "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." (Lc 5,5)

Ông là Con Thiên Chúa !

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 06/09/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 4,38-44
"Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó."  (Lc 4,43)

Tôi biết ông là ai rồi !

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 05/09/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 4,31-37
"Chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!" (Lc 4,34)

Ngôn sứ bị rẻ rúng

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 04/09/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 4,16-30
Người nói tiếp : "Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. (Lc 4,24)

Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy !

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 03/09/2017 (All day)
Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 16,21-27
Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. (Mt 16,25)