Bài Giảng

Giới răn trọng nhất

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 25/08/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 22,34-40
"Giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi." (Mt 22,39)

Sao Ngài biết tôi?

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 24/08/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Ga 1,45-51
"Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." (Ga 1,50)

Ganh tị

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 23/08/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 20,1-16a
"Mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết." (Mt 20,15-16a)

Tôi đây là nữ tỳ của Chúa

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 22/08/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 1,26-38
 "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."  (Lc 1,38) 

Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 17 Thường Niên năm A

Đâu là hành động khôn ngoan khi đối diện với Nước Trời như kho báu mà vô tình chúng ta gặp được, hay như viên ngọc quý mà chúng ta phải cất công tìm kiếm? 

Kho tàng trên trời

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 21/08/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 19,16-22
"Bán hết của cải và bố thí cho người nghèo, sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta." (Mt 19,21)

Thiên Chúa là Chúa của mọi người, yêu thương mọi người.

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 20/08/2017 (All day)
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 15,21-28
"Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!" (Mt 15,22)

Nước Trời là của những người giống như trẻ nhỏ

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 19/08/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 19,13-15
"Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng." (Mt 19,14)

Có được phép rẫy vợ không?

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 18/08/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 19,3-12
"Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt." (Mt 19,5)

Yêu thương tha thứ

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 17/08/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 18,21-19,1
"Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." (Mt 18,22)