Bài Giảng

Thầy đi đâu?

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 23/05/2017 (All day)
Thứ Ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga16,5-11.
"Nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con".  (Ga 16,8)

Vâng giữ Lời Ngài

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 21/05/2017 (All day)
Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm A
Lời Chúa: 
Ga 14,15-21
Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. (Ga 14,21)

Gắn liền với Chúa

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 17/05/2017 (All day)
Thứ Tư tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 15, 1-8
"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái." (Ga 15,5)

Hãy đi...

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 15/05/2017 (All day)
Thứ Hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 14, 21-26
"Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?" (Ga 14,22)

Thầy đi để dọn chỗ cho các con

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 14/05/2017 (All day)
Chúa Nhật V Phục Sinh, năm A
Lời Chúa: 
Ga 14,1-12
Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. (Ga 14,12)

Ánh sáng của Đức Kitô

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 10/05/2017 (All day)
Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 12, 44-50
"Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta".(Ga 12,44)

Sống tin tưởng vào Chúa

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 09/05/2017 (All day)
Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 10,22-30
Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. (Ga 10,28)

Được sống và sống dồi dào

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 07/05/2017 (All day)
Chúa Nhật IV Phục Sinh, năm A
Lời Chúa: 
Ga 10, 1-10
Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. (Ga 10,10)

Bỏ Thầy chúng con biết theo ai

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 06/05/2017 (All day)
Thứ Bảy đầu tháng, tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6, 60-69
Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. (Ga 6,68)

Tin thì được...

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 04/05/2017 (All day)
Thứ Năm đầu tháng, tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 6,44-51
Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. (Ga 6,47)