VPTK. HĐGMVN |

VPTK. HĐGMVN

Hạnh Thánh Nicôla Bùi Đức Thể, tử đạo ngày 13/06/1839

Chứng nhân đức tin Nicôla Bùi Ðức Thể được nâng lên hàng chân phước ngày 27/05/1900 và được tuyên phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

Hạnh Thánh Augustinô Phan Viết Huy, tử đạo ngày 13/06/1839

Người lính Augustinô Phan Viết Huy được tuyên phong chân phước ngày 27/05/1990 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

Hạnh Thánh Đaminh Trần Duy Ninh (02-06-1862)

Chứng nhân đức tin Ðaminh Trần Duy Ninh được phong chân phước ngày 29/04/1951 do ÐTC Piô XII và được ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

Thánh Tử Đạo Việt Nam: Phaolô Trần Văn Hạnh, tử đạo ngày 28/05/1827

Vị chứng nhân đức tin Phaolô Trần Văn Hạnh được nâng lên hàng đáng kính ngày 13/02/1879, được suy tôn chân phước ngày 27/05/1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.