VPTK. HĐGM |

VPTK. HĐGM

Hạnh Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (03/06/1862)

Chứng nhân đức tin thủ bạ Phaolô Vũ Văn Ðổng được tôn phong chân phước ngày 29/04/1951 và được nâng lên bậc hiển thánh ngày 19/06/1988.

Hạnh Thánh Giuse Phạm Quang Túc (01/06/1862)

Chứng nhân đức tin Giuse Phạm Quang Túc được nâng lên hàng chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19.6.1988.