UBGĐ - HĐGMVN - Ban Nghiên Huấn

Bài nghiên huấn số 2 của Ủy ban Giáo Dân

"Chèo ra chỗ nước sâu để thả lưới bắt cá", đó là hình ảnh nói lên con đường phải đi của chính Đức Giêsu, của ông Simon Phêrô và của từng người chúng ta.