Tu sĩ Laurensô Vũ Trình

Vấn đề "Chữ Hiếu" của giới trẻ ngày nay

Chúng ta đang sống trong thời đại mới - thời đại văn minh, khoa học...  nó đã và đang làm cho cuộc sống con người ngày được nâng cao. Đáng tiếc thay giá trị đạo đức, nhất là Chữ Hiếu, đang bị xói mòn bởi chủ nghĩa thực dụng, duy vật chất.