Truyền thông GP Thái Bình

Cải táng Đức cố Giám mục Santos Ubierna Ninh

Sau khi hài cốt của Đức cố Giám mục Santos Ubierna được di quan về sân giếng trời nhà Chung Giáo phận, thánh lễ cầu nguyện được cử hành lúc 8h30' do Đức cha Phêrô chủ tế.