Pet. Minh Sơn

Giáo xứ Tân Quy: Sự hình thành và phát triển Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

Tiền thân là hội Gia đình Phạt tạ được thành lập từ năm 1952, đến ngày 21.102011 đổi tên thành hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu xứ đoàn Tân Quy với 210 đoàn viên.

Giáo xứ Trung Mỹ Tây: Quá trình phát triển Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

Hội Gia đình Phạt Tạ giáo xứ Trung Mỹ Tây được thành lập ngày 07.01.2011 với 33 đoàn viên, do linh mục Giuse Nguyễn Đức Trí là linh hướng tiên khởi.

Giáo xứ Bùi Môn: Quá trình phát triển Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

Hội Gia đình Phạt Tạ giáo xứ Bùi Môn được thành lập ngày 09.10.1963 do linh mục Phêrô Tạ Đức Kiểm là linh hướng tiên khởi.

Giáo xứ Châu: Qúa trình hình thành Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

Hội Phạt Tạ giáo xứ Châu Nam được thành lập năm 1965 do linh mục chánh xứ Đaminh Tạ Hòa là linh hướng tiên khởi.