Nt. Bích Ngọc

Một niềm tin kính sắt son

 “Đức Giêsu bảo Tôma:“Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin” (Ga 20, 27b)

Thắp Lửa Giêsu

Người ném lửa vào gia đình nhân loại / Qua mọi thời còn khắc khoải chờ mong / Ai kiên tâm canh thức ngọn lửa hồng / Chờ ngày đến reo vui Người trở lại.