Maria Angel Nguyễn Thị Vân Hà

Nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống

Bốn nội dung: (1) Các khái niệm chung; (2) Các ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu (BĐKH) đến Việt Nam – xác định đối tượng dễ tổn thương; (3) Nguyên nhân BĐKH; và (4) Chúng ta làm gì để giảm thiểu và thích ứng với BĐKH.