Lm Nguyễn Duy

Hoc hỏi văn kiện "Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc"

Học hỏi văn kiện chính thức:"Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc" (do Ủy Ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phổ biến ngày 28-4-2017)