(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cơ hội và nguy cơ

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 31/07/2018 (All day)
Thứ ba Tuần 17 Thường Niên - Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ.
Lời Chúa: 
Mt 13,36-43.
Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. (Mt 13,40)

Dấu lạ và Dấu chỉ

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 23/07/2018 (All day)
Thứ hai Tuần 16 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 12,38-42
"Chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na." (Mt 12,39)

Chạnh lòng thương

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 22/07/2018 (All day)
Chúa nhật 16 Thường Niên B
Lời Chúa: 
Mc 6, 30-34
Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. (Mc 6,34)

Nhân từ và kiên nhẫn

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 21/07/2018 (All day)
Thứ bẩy Tuần 15 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 12,14-21
"Ngài sẽ không cãi vã, không to tiếng... Cây lau bị dập Ngài không đành bẻ gẫy; tim đèn leo lét Ngài chẳng nỡ tắt đi."

Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 20/07/2018 (All day)
Thứ sáu Tuần 15 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 12,1-8
"Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế" (Mt 12,7)

Hãy đến với Ta

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 19/07/2018 (All day)
Thứ năm Tuần 15 Thường niên năm B
Lời Chúa: 
Mt 11,28-30
"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11,28)

Chúa sẽ đền bù

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 16/07/2018 (All day)
Thứ hai Tuần 15 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 10,34-11,1
"Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

Tạ ơn Chúa

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 18/07/2018 (All day)
Thu tư Tuần 15 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 11, 25-27.
"...nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha."

Trách nhiệm nhiều hơn

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 17/07/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần 15 Thường Niên
Lời Chúa: 
Mt 11,20-24
Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối (Mt 11,20)

Sứ mạng cuộc đời

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 24/06/2018 (All day)
Chúa Nhật XII Thường niên B-Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả( Lễ trọng )
Lời Chúa: 
Lc 1,57-66.80
Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh (Lc 1,80)