(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cô dại, cô khôn

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 12/11/2017 (All day)
Chúa Nhật XXXII Thường Niên A
Lời Chúa: 
Mt 25,1-13
"Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!" (Mt 25,8)

Lòng tham

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 08/10/2017 (All day)
Chúa Nhật XXVII Thường Niên A.
Lời Chúa: 
Mt 21,33-43
"Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó ! " (Mt 21,38)

Tôi có bất công với bạn không ?

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 24/09/2017 (All day)
Chúa Nhật XXV Thường Niên-Năm A
Lời Chúa: 
Mt 20,1-16a
Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?" (Mt 20,15)

Con phải tha mấy lần ?

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 17/09/2017 (All day)
Chúa Nhật XXIV Thường Niên-Năm A
Lời Chúa: 
Mt 18,21-35
Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? (Mt 18,21)

Thiên Chúa là Chúa của mọi người, yêu thương mọi người.

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 20/08/2017 (All day)
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 15,21-28
"Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!" (Mt 15,22)