Lm Carôlô Hồ Bặc Xái

Cầm buộc và tháo cởi

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 10/09/2017 (All day)
Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 18,15-20
Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại. (Mt 18,17)

Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy !

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 03/09/2017 (All day)
Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A
Lời Chúa: 
Mt 16,21-27
Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. (Mt 16,25)

Theo Chúa

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 25/06/2017 (All day)
Chúa Nhật tuần XII mùa Thường Niên A
Lời Chúa: 
Mt 10, 26-33
"Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. " (Mt 10,32)

Quà tặng của Thiên Chúa tình yêu

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 04/06/2017 (All day)
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Lời Chúa: 
Ga 20,19-23
"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần." (Ga 20,21-22)

Sao Ngài biết tôi?

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 24/08/2016 (All day)
Thứ Tư tuần 21 mùa Thường Niên - Ngày 24/08: Thánh Bartôlômêô, tông đồ
Lời Chúa: 
Ga 1,45-51
"Nathanael đáp: 'Sao Ngài biết tôi?' Chúa Giêsu trả lời rằng: 'Trước khi Philipphê gọi ngươi, thì Ta đã thấy ngươi'." (Ga 1,48)

Chứng nhân

Chúa Nhật VII Phục Sinh: Lễ Chúa Thăng Thiên (Năm C) - Ngày Thế giới Truyền thông xã hội
Lời Chúa: 
Lc 24,46-53
"Các con là nhân chứng những sự việc ấy." (Lc 24,48)

Thánh Thần sẽ dạy các con

Chúa Nhật VI mùa Phục Sinh - Năm C
Lời Chúa: 
Ga 14,23-29
"Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con." (Ga 14,26)

Như Thầy yêu thương

Chúa Nhật V mùa Phục sinh - Năm C
Lời Chúa: 
Ga 13,31-33a.34-35
"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con". (Ga 13,34)

Chính Chúa đó

Chúa Nhật tuần III mùa Phục sinh (Năm C)
Lời Chúa: 
Ga 21,1-19
"Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế." (Ga 21,13)

Yêu và Tin

Chúa Nhật tuần II mùa Phục sinh (Năm C) - Kính Lòng Chúa Thương Xót
Lời Chúa: 
Ga 20,19-31
"Vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin” (Ga 20,29)