Lm Carôlô Hồ Bặc Xái

Theo Chúa

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 25/06/2017 (All day)
Chúa Nhật tuần XII mùa Thường Niên A
Lời Chúa: 
Mt 10, 26-33
"Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. " (Mt 10,32)

Quà tặng của Thiên Chúa tình yêu

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 04/06/2017 (All day)
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Lời Chúa: 
Ga 20,19-23
"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần." (Ga 20,21-22)

Sao Ngài biết tôi?

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 24/08/2016 (All day)
Thứ Tư tuần 21 mùa Thường Niên - Ngày 24/08: Thánh Bartôlômêô, tông đồ
Lời Chúa: 
Ga 1,45-51
"Nathanael đáp: 'Sao Ngài biết tôi?' Chúa Giêsu trả lời rằng: 'Trước khi Philipphê gọi ngươi, thì Ta đã thấy ngươi'." (Ga 1,48)

Kiên trì cầu xin

Chúa Nhật tuần XVII mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
Lc 11,1-13
"Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho." (Lc 11,9-10)

Phần tốt nhất

Chúa Nhật tuần XVI mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
Lc 10,38-42
"Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất." (Lc 10,41-42)

Luật trong lòng người

Chúa Nhật tuần XV mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
Lc 10,25-37
"Người thông luật thưa cùng Chúa Giêsu rằng: 'Nhưng ai là anh em của tôi?'" (Lc 10,29)

Chứng nhân

Chúa Nhật VII Phục Sinh: Lễ Chúa Thăng Thiên (Năm C) - Ngày Thế giới Truyền thông xã hội
Lời Chúa: 
Lc 24,46-53
"Các con là nhân chứng những sự việc ấy." (Lc 24,48)

Thánh Thần sẽ dạy các con

Chúa Nhật VI mùa Phục Sinh - Năm C
Lời Chúa: 
Ga 14,23-29
"Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con." (Ga 14,26)

Như Thầy yêu thương

Chúa Nhật V mùa Phục sinh - Năm C
Lời Chúa: 
Ga 13,31-33a.34-35
"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con". (Ga 13,34)

Chính Chúa đó

Chúa Nhật tuần III mùa Phục sinh (Năm C)
Lời Chúa: 
Ga 21,1-19
"Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế." (Ga 21,13)