Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 20 Thường niên - Năm B

Chúa Giêsu nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."  

Đi tìm nhà thiết kế vĩ đại: một cái nhìn về Stephen Hawking

Stephen Hawking là một khoa học gia nổi tiếng. Ông ngồi ghế giáo sư Toán ứng dụng và Vật lý lý thuyết suốt 30 năm ở đại học Cambridge.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 18 Thường niên - Năm B

Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!"

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 16 Thường niên -B

Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút". Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 15 Thường niên -B

Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ".

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 14 Thường niên -B

Đức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi".

Học hỏi Phúc âm: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm B

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!"

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 7 Phục sinh - Chúa Thăng Thiên - năm B

Chúa Giêsu nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.

Học hỏi Phúc âm: Lễ Hiển Linh - Năm B

Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, và hỏi: “Ðức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm B

Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng (Mc 13,35).