Jos. Thành

Thánh Kinh bằng hình: Lễ Các Thánh Nam Nữ

Những người đi ngược với trào lưu thế gian như thế ắt là bị thế gian đối lập, ghét bỏ và bách hại. Nhưng 'những ai bị bách hại vì sống công chính' như thế lại được Chúa chúc phúc.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 19 Thường niên năm B

"Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." (Ga 6,51)

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 18 Thường niên năm B

Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.” (Ga 6,26)  

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 17 Thường niên năm B

Chúng ta thường nghĩ rằng sự nghèo đói cứ tiếp diễn là do hoàn cảnh này, lý do kia, mà ít khi nghĩ rằng vì chúng ta không đủ quảng đại.