Hương Trầm & MVTT Bình An

Giáo xứ Bình An: Thánh lễ tạ ơn mừng tân phó xứ

Chúng ta cùng đồng hành với nhau để tìm về hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa hứa ban; và cứ dấu này để nhận biết chúng ta là môn đệ của Thầy, là hãy yêu thương nhau.