G.Trần Đức Anh OP |

G.Trần Đức Anh OP

Ngưng công bố Chỉ nam về việc cho các tín hữu Tin lành kết hôn với người Công giáo được rước lễ.

Thông cáo báo chí sau cuộc họp cho biết Đức Thánh Cha mong rằng các Giám mục Đức đạt tới một kết quả đồng thuận liên quan đến Chỉ nam về việc cho những người Tin lành rước lễ Công giáo trong hôn nhân hỗn hợp.