Gm Giuse Vũ Duy Thống

Thư ngỏ của Uỷ ban Văn hoá về Hội thảo “Lòng Hiếu thảo Tôn kính đối với Tổ tiên và các bậc Anh hùng Liệt sĩ”

Uỷ ban Văn hoá cảm nhận cần tổ chức Liên Uỷ ban Phụng tự, Uỷ ban Giáo lý Đức tin, Uỷ ban Truyền giáo và cũng cảm nhận đề tài này trực tiếp liên quan tới các GP.

Đừng lo, năm Giáp Ngọ

Vượt trên những điều đặt con người trước nỗi lo, có một điều tín hữu phải chủ động ưu tiên lo liệu xây dựng và tính toán thực thi, đó là “lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người”