Gm. Giuse Nguyễn Năng

Hoà giải: con đường tiến đến hiệp thông - Bài giảng của Đức cha Giuse Nguyễn Năng

Sự hiệp thông không phải chỉ là một tình cảm mông lung, nhưng là những tương quan cụ thể, với Chúa, với Hội Thánh và với tha nhân.

Tham luận của ĐGM Giuse Nguyễn Năng, GP. Phát Diệm

Xin trân trọng giới thệu đến quý độc giả bài tham luận của ĐGM Giuse Nguyễn Năng, GP. Phát Diệm: Chiều kích mầu nhiệm của Giáo hội.