BTT TNTT

Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng Cấp III “Dấn Thân 13”

Nhằm củng cố kiến thức về phong trào, các bạn SMS đã bước vào bài khóa “Ôn các nghi thức tại Đoàn” của Trưởng Đominico Trần Quang Thuận.