BPT ĐCV SG

Mẫu Cầu Nguyện 53: Chúa Nhật 30 thường niên, năm A

Mến Chúa yêu người là giới răn trọng nhất và là nền tảng cho đời sống Kitô hữu, vì Chúa Giêsu đã dạy : tất cả mọi lề luật và Ngôn Sứ đều tùy thuộc vào giới răn ấy.

Mẫu Cầu Nguyện 67: Khánh Nhật Truyền Giáo

Bản chất của Giáo hội là truyền giáo. Đặc biệt trong thiên niên kỷ thứ ba, Giáo hội hướng về Châu Á, nơi mà Chúa Giêsu đã được sinh ra.

Mẫu cầu nguyện 51: Chúa Nhật 28 thường niên, năm A

Vì yêu thương, Thiên Chúa mời gọi dân Do Thái dự tiệc Nước Trời, nhưng nhiều người đã từ chối vì chuộng những giá trị trần gian hơn.

Đại Chủng Viện: Mẫu Cầu Nguyện 50 (Chúa Nhật tuần 27 thường niên)

Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ nhân loại, nên đã sai Con của Người là Đức Giêsu xuống thế làm người, nhưng nhân loại đã chối từ Ngài, đã kết án tử cho Ngài.