Bản dịch của G. Trần Đức Anh

Công bố Sứ điệp của ĐTC nhân “Ngày thế giới người nghèo”

Ngày thế giới lần đầu tiên về người nghèo, sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng 11 năm nay, Chúa Nhật thứ 3 của tháng 11.