Bài viết và hình ảnh: Văn phòng Ủy ban Tu sĩ

Họp mặt Liên Tu hội đời Việt Nam với Ban Điều hành Liên hiệp Tu hội đời Châu Á

Đời sống của Tu hội đời cũng có nhiều thuận lợi do không có tu phục riêng, sống giữa đời bằng nghề nghiệp của bản thân nên dễ dàng tiếp cận những nơi khó khăn mà Tin Mừng chưa chạm đến được.