Bài viết: Quý Thảo

Lễ thành lập Giáo xứ Mỹ Hòa và nhậm chức chánh xứ

“Xin hãy tạ ơn Chúa, đặc biệt với ơn thành lập giáo xứ. Xin Chúa chúc lành cho từng người, để cộng đoàn giáo xứ Mỹ Hòa mỗi ngày một phát triển và đạt mọi sự tốt đẹp”.