Bài và ảnh: MVTT hạt Thủ Đức

Cha Bề Trên Cả dòng Don Bosco gặp gỡ giới trẻ

Cha Bề Trên Cả dòng Don Bosco - linh mục Angel Fernandez Artime - đã gặp gỡ giới trẻ vào chiều thứ Ba 21-2-2017 tại trụ sở Tỉnh Dòng Don Bosco ở Xuân Hiệp, Thủ Đức.