Bài: Nguyễn Chương - Ảnh: Vĩnh Thân & Quốc Trấn

Cuộc hội thảo của ký ức & thao thức

Cuộc hội thảo “Kỷ niệm 50 năm áp dụng Huấn thị Plane Compertum est về tôn kính ông bà tổ tiên” tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, trong suốt hai ngày 25, 26/9/2014.