Bài: MVTT Bùi Môn & Bình An

Giáo xứ Bùi Môn: Lễ An táng bà cố Maria

Bà cố Maria cũng đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa trên Thập giá bằng chính cuộc đời gian truân, vất vả của mình vì gia đình, giáo xứ và Giáo hội.