Bài: Hồng Tuyến & Ảnh: Vĩnh Thân - Đặng Chiến

Đức Tân Hồng y Phêrô dâng Lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn

Đức Tân Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã dâng Thánh lễ Tạ ơn tại Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn, lúc 18g30 Chúa nhật 01.03.2015.