Bài & Ảnh: Trần Trung

Dòng Cát Minh: Thánh lễ phong chức linh mục

Thánh lễ phong chức Linh mục cho bốn thầy phó tế Dòng Cát Minh, được cử hành lúc 08g00 ngày 22.02.2017, tại nhà thờ giáo xứ Hạnh Thông Tây, do ĐTGM Phaolô chủ phong.