Bài & Ảnh: MVTT Gx. Bình An Thượng

Giáo xứ Bình An Thượng: Tuổi thơ dâng Chúa

Cha xứ và cha phụ tá giáo xứ Bình An Thượng đã tổ chức các hoạt động: rước đèn, văn nghệ và cử hành Thánh lễ mừng Trung Thu từ ngày 28/09 đến 04/10/2017.