Ảnh: Sơn Nữ SPC |

Ảnh: Sơn Nữ SPC

Nghi thức gỡ ngói