ĐGM Giuse Nguyễn Năng

Dạy Giáo lý theo định hướng Truyền giáo

Vấn đề được đặt ra cho hoạt động huấn giáo đó là: dạy giáo lý thế nào để sau khi học, người thụ huấn trở thành người loan báo Tin Mừng cho muôn dân...

Lineamenta (Đề cương) Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XIII: Tân Phúc âm hóa để truyền bá đức Tin Kitô giáo

Bản dịch Lineamenta (Đề cương) Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XIII: Tân Phúc âm hóa để truyền bá đức Tin Kitô giáo.

 

Tham luận của ĐGM Giuse Nguyễn Năng, GP. Phát Diệm: Chiều kích mầu nhiệm của Giáo hội

Xin trân trọng giới thệu đến quý độc giả bài tham luận của ĐGM Giuse Nguyễn Năng, GP. Phát Diệm: Chiều kích mầu nhiệm của Giáo hội.